KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 „Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych” 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO) informuję, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jako zleceniodawcy powierzonego do tłumaczenia tekstu źródłowego jest Tłumacz Marzena Lubaszewska, z siedzibą w Białymstoku, ul. Zachodnia 26/11, strona www: www.translator-ml.com, email: translator@translator-ml.com.
  Uwaga: powyższa informacja nie dotyczy żadnych danych osobowych, zawartych bezpośrednio w powierzonym tłumaczowi do tłumaczenia tekście źródłowym, w odniesieniu do których tłumacz występuje jako procesor.
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązku ustawowego wynikającego z Ustawy z dnia 25 listopada 2004 roku o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz. U. 2004 nr 273 poz. 2702) oraz z innych przepisów związanych z dokonywaniem czynności tłumacza przysięgłego, takich jak:
  – przedstawienie oferty i wykonanie usług na Państwa zlecenie, a po wykonaniu usługi wystawienie faktury (art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO). Usługi tłumacza przysięgłego obejmują: sporządzenie i poświadczenie tłumaczenia z języka angielskiego na język polski oraz z języka polskiego na język angielski, sprawdzenie i poświadczenie tłumaczenia, sporządzonego przez inne osoby; sporządzenie poświadczonego odpisu pisma w języku angielskim oraz sprawdzenie i poświadczeniu odpisu pisma, sporządzonego w języku angielskim przez inne osoby; tłumaczenie ustne;
 3. Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych będą właściwe podmioty, urzędy, organy rządowe i samorządowe, stosowne osoby, określone przepisami ustaw związanych z dokonywaniem czynności tłumacza przysięgłego.
 4. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny, jaki jest wymagany przez ograny nadrzędne w stosunku do tłumacza przysięgłego, czyli organy wymiaru sprawiedliwości, organy fiskalne, organy administracji państwowej i samorządowej.
 5. Podanie przez Pana/Panią numeru telefonu lub adresu email jest dobrowolne, ale niezbędne do przedstawienia oferty i wykonania usługi tłumaczeniowej, w tym do ustalenia odbioru wykonanego tłumaczenia. Podstawą tego przetwarzania jest prawnie usprawiedliwiony interes administratora.
 6. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 7. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 8. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, z zastrzeżeniem wymagań wynikających z RODO (w szczególności z art. 17 ust. 3 RODO) oraz z pkt. 4 niniejszej klauzuli informacyjnej. Przysługuje również Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/ Pani, że przetwarzanie przeze mnie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.